Upravit stránku

virtuen company, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100098  

Sídlo:Chodská 2819/19a, 612 00 Brno
IČ: 061 09 179

 

Provozovna: Masarykova 37

602 00 Brno

Provozní řád studia virtuální reality

 

Provozní doba studia:Úterý – neděle od 10:00 do 21:00 hodin. Poslední rezervace ve 20:00 hodin.

Návštěvníkům se doporučuje, aby si dobu pro svoje aktivity ve studiu rezervovali v rezervačním systému na www.virtuen.cz provozovatele studia. Podrobné pokyny pro rezervaci jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele v oddílu „Rezervace“. Návštěvník je povinen se do studia dostavit nejpozději 5 minut před začátkem rezervovaného času. Pak mu může být rezervace zrušena. Pokud se návštěvník opozdí, uhradí rezervovaný čas v plné výši i v případě, že jej z vlastní viny zcela nevyužil.

 1. Bez rezervace bude návštěvníkovi umožněn vstup na základě telefonické dohody v případě, že je právě kapacita studia volná.

 2. Vstup do studia a využívání jeho produktů je povoleno osobám starším 15 let. Vstup mladších osob je možný pouze v doprovodu dospělé osoby nebo s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce. Každý návštěvník je povinen při pochybnostech o jeho věku se na výzvu obsluhy prokázat průkazem totožnosti.

 3. Vstupem do studia se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

 4. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu. Při využívání produktů studia jsou návštěvníci i jejich doprovod povinni se chovat tak, aby nerušili ostatní návštěvníky.

 5. Návštěvník, který nedodržuje tento provozní řád, nebo svým chováním obtěžuje ostatní návštěvníky či ohrožuje nebo poškozuje vybavení studia, bude obsluhujícím personálem vykázán bez náhrady zaplaceného a nevyužitého času.

 6. Studio má 3 nezávislé aktivní (herní) zóny. Jednu aktivní zónu mohou společně využívat maximálně 4 osoby, pokud není s obsluhujícím personálem předem dohodnuto jinak. Herní zóna je vymezena kobercem a částečně ohraničena sítí, která je určena pouze pro lepší orientaci hráče v prostoru.

 7. Vstup do studia bude odepřen návštěvníkům ve špinavém nebo potrhaném oděvu nebo silně znečištěné obuvi.

 8. V prostorách studia platí přísný zákaz kouření, je zakázáno konzumovat v něm také přinesené potraviny a nápoje a vstupovat do něj se zvířaty.

 9. Je přísně zakázáno vstupovat do studia pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Pokud je z projevů návštěvníka zřejmé, že je pod vlivem takových látek, nebude mu využití produktů studia umožněno a bude z něj obsluhujícím personálem vykázán.

 10. Kontakt s virtuální realitou může nepříznivě působit na osoby, které trpí některými psychickými potížemi nebo chorobami. Osobám s takovým zdravotním postižením se doporučuje návštěvu studia a případné následky pro jejich zdravotní stav konzultovat před návštěvou studia s ošetřujícím lékařem. Provozovatel studia nenese žádnou odpovědnost za vznik nebo zhoršení zdravotních problémů návštěvníků, způsobený kontaktem s virtuální realitou prostřednictvím produktů nabízených studiem.

 11. Produkty, které studio nabízí, jsou v nabídce na www stránkách rozděleny do skupina podle jejich zaměření a charakteru. Některé hry jsou označeny také piktogramy. Jde o hry, které kladou zvýšenou náročnost na orientaci v prostoru a stabilitu hráče, hry vhodné pro děti nebo hry vhodné pro teambuilding apod. Návštěvníci studia jsou povinni si při hře počínat tak, aby neohrozili svoji bezpečnost a nepoškodili svěřené zařízení. Zvláštní pozornost v tomto ohledu vyžadují hry označené hvězdičkami. Obsluha má právo odmítnout návštěvníkovi hru, jestliže má na základě svých zkušeností pochybnosti o tom, že by ji bezpečně zvládl. V takovém případě nabídne vhodnou alternativu.

 12. Provozovatel nenese odpovědnost za následky úrazu návštěvníka v průběhu jakékoliv hry.

 13. Obsluha studia je povinna za přítomnosti návštěvníka provést stanoveným způsobem dezinfekci pomůcek, jako jsou brýle, ovladače a další vybavení, které při využívání produktů studia bude návštěvník používat a přicházejí do kontaktu s jeho nekrytou pokožkou.

 14. Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je prostor studia monitorován kamerovým systémem a návštěvník je na to upozorněn nápisem a piktogramem u vchodu. Vstupem do studia návštěvník dává najevo svůj souhlas s tímto monitoringem.

 15. Návštěvníci odpovídají za škody na zařízení či majetku studia, které způsobí během svého pobytu a při hře ve virtuální realitě. Odpovědnost nesou v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku studia.

 16. Do aktivní zóny studia je z hygienických důvodů vstup povolen pouze bez obuvi a v ponožkách. Odkládat osobní věci a obuv je povoleno pouze na místech, která jsou k tomu určena. Za osobní věci návštěvníků, odložené na jiných místech, provozovatel studia neručí.

 17. Ostatní zde neuvedené provozní podmínky a obchodní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele a další platnou legislativou.

 18.  Tento provozní řád je vyvěšen na www stránkách, v provozovně společnosti u vstupu na viditelném místě a v každé hrací místnosti navíc jeho výtah (body 11.-14. a 17)

Tento provozní řád je platný od 1. 4. 2018.


 

Filip Koziel,

jednatel společnosti

virtuen company, s.r.o.

Nahoru